Kategorie artykułów

Ubezpieczenie OC. Co w razie wypadku nam się należy?

Ubezpieczenie OC

Co w razie wypadku nam się należy?

OC, co znaczy popularny skrót?

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Obejmuje wszystkich, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym 

w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium państw należących do UE. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. W ubezpieczeniu OC ruch pojazdu, to nie tylko moment kiedy się on porusza ale także wsiadanie i wysiadanie, załadunek i wyładunek, krótkotrwały postój na trasie, garażowanie.

Jakie odszkodowania? Czego możesz zażądać z OC sprawcy wypadku?

Odszkodowanie należy się, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 

Następstwem wypadku komunikacyjnego mogą być zatem dwa rodzaje szkód: szkody w mieniu, np. zniszczony pojazd oraz szkody na osobie, czyli śmierć, uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia. 

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowa możemy starać się o odszkodowania jednorazowe, pokrywające wszelkie koszty związane z pobytem w szpitalu, nabycia leków i sprzętu rehabilitacyjnego, koszty diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym, koszty dodatkowej opieki medycznej, przeszkolenia zawodowego, przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne nawet odwiedziny, koszty konsultacji wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu. 

W tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany może zażądać z góry lub po zakończonym leczeniu na podstawie faktur lub rachunków w oryginale.

Sprawca szkody jest zobligowany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych wypadkiem oraz utraconych korzyści majątkowych (odpowiednio udokumentowanych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, umowy o pracę, kontrakty, itp.

Poszkodowany na podstawie przepisów prawa może ubiegać się o krótkotrwałe naprawienie szkody w postaci renty na zwiększone potrzeby, jakimi są: opieka medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, amortyzacja tego sprzętu, niezbędne leki. Konieczną podstawą do ubiegania się i przyznania jest zaświadczenie lekarskie, które to odpowiednio precyzuje długość rehabilitacji oraz opiekę medyczną.

Zadośćuczynienie jest bardzo szczególną formą świadczenia. W odróżnieniu od odszkodowania, które to ma na celu naprawienie szkód materialnych i wymiernych, zapewnia pokrycie strat tzw. „trudnych do określenia”- ból, cierpienie fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie nie ma schematycznego procesu przyznawania środków finansowych, gdyż ma na nie wpływ bardzo wiele czynników z życia poszkodowanego. Bierze się przede wszystkim pod uwagę: doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz dalsze konsekwencje wypadku w przyszłości.

Jeżeli natomiast w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpi śmierć poszkodowanego, będziemy mieć prawo do dochodzenia roszczeń w oparciu o treść art. 446 k.c., która daje prawo do prawo do zwrotu: kosztów leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł oraz do renty, jednorazowego odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Prawo do skorzystania z powyższych roszczeń warunkuje śmierć poszkodowanego i to na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Natomiast bez znaczenia jest w jakim czasie po zdarzeniu, o którym mowa, nastąpiła śmierć poszkodowanego. Musi jednak istnieć związek przyczynowy między zdarzeniem a śmiercią.

Pamiętaj, z doświadczonym partnerem możesz więcej! 

Nie podpisuj umowy o dochodzenie roszczeń z tytułu polisy OC sprawcy bez zastanowienia – szczególnie jeszcze w szpitalu. Masz na to 3 lata w przypadku szkody rzeczowej, a okres przedawnienia szkody osobowej to 20 lat. Nie musisz się więc spieszyć. Nie ma też potrzeby korzystania z przypadkowych pośredników. Często proponują zaporowe stawki za swoje usługi 

i niejednokrotnie w imieniu klienta podpisują ugody niekorzystne dla poszkodowanych, skupiając się na mniejszym, ale szybkim zysku. Tymczasem coraz częściej za ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć bliskich można wyprocesować nawet kilkaset tys. zł! Europejskie Centrum Odszkodowań nie pobiera żądnych opłat wstępnych. Za darmo zweryfikuje dokumenty sprawdzając, w jakiej wysokości należy ci się odszkodowanie. 

Poza Polską Europejskie Centrum Odszkodowań działa skutecznie w czterech europejskich krajach, 

tj. na terenie Czech, Węgier, Słowacji i Rumunii. Od 2004 roku przeprowadziło łącznie ponad 170 000 tys. spraw o odszkodowanie, dlatego możemy pochwalić się wyjątkowym doświadczeniem.

Poniżej kilka przykładów dla zobrazowania w jaki sposób EuCo może pomóc w uzyskaniu godziwego odszkodowania, nawet jeśli sprawy prowadzili wcześniej inni pełnomocnicy albo poszkodowani sami zgłaszali swoje roszczenia do ubezpieczycieli.

100.000 zł zamiast odmowy wypłaty odszkodowania

W 2000 roku kierowca osobowego Audi, podjął się wyprzedzania innego pojazdu na łuku drogi, 

w wyniku czego stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w pobliskie drzewo. Na miejscu zginął pasażer – 38-letni Mariusz T., ojciec 6-letniego wówczas Marcina. Po 12 latach, syn ofiary zażądał od ubezpieczyciela wypłaty zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy po stracie najbliższego członka rodziny. Firma odrzuciła roszczenia, a sprawa została przekazana Europejskiemu Centrum Odszkodowań.

We wrześniu 2012 roku, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Marcina T. 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel dwukrotnie, bezskutecznie odwoływał się od wyroku.

Dopłata odszkodowania za zdarzenie, które miało miejsce 17 lat temu

Pan Zbigniew miał wypadek w 1997 roku. Szkodę zgłosił sam do PZU i otrzymał odszkodowanie 

w kwocie 8.000 zł. W 2014 roku do poszkodowanego dotarł przedstawiciel EuCO i spisał szkodę. Podjęliśmy się zadania wynegocjowania dalszej dopłaty. Złożyliśmy do ubezpieczyciela odwołanie oraz wnieśliśmy o ponowną analizę szkody. Po negocjacjach PZU dopłaciło kwotę 27.000 zł do łącznej sumy 35.000 zł. Ze względu na to, że wypadek miał miejsce wiele lat temu poszkodowany nie spodziewał się, że jeszcze otrzyma jakiekolwiek pieniądze od swojego ubezpieczyciela. EuCO uzyskało dla niego ponad 300% większą wypłatę niż sam wynegocjował.

366 769 zł zamiast 12 000 zł dla szesnastoletniej Oli - pasażerki pojazdu i jednocześnie córki sprawcy

W 2009 r. ojciec szesnastoletniej Oli stracił panowanie nad samochodem, którym oboje jechali. Samochód wypadł z jezdni i koziołkując wpadł do rzeki.

Dziewczynka została przewieziona do szpitala, gdzie po wykonaniu szeregu specjalistycznych badań rozpoznano u niej złamanie trzonów i łuków kręgów kręgosłupa TH9-TH10 z kifotycznym zagięciem osi kręgosłupa i kompresją worka oponowego, porażenie kończyn dolnych, uraz wielonarządowy komunikacyjny, wstrząśnienie mózgu, stłuczenie jamy brzusznej, stłuczenie płuc.

Przeszła szereg operacji i zabiegów podczas pięciu pobytów w specjalistycznych placówkach. 

W międzyczasie zdiagnozowano u niej pęcherz neurogenny - dysfunkcję polegającą na zaburzeniach w oddawaniu moczu. Przeszła także długą i bolesną rehabilitację. Do dziś znajduje się pod stałą kontrolą rehabilitantów, ortopedy, nefrologa, oraz ze względu na kondycję psychiczną także psychologa. Wypadek spowodował diametralną zmianę jej dotychczasowego życia. W konsekwencji tego zdarzenia jej sprawność fizyczna została w znacznym stopniu ograniczona. Obecnie ma duże problemy z wykonywaniem podstawowych czynności związanych z codziennym życiem i zmuszona jest do korzystania ze stałej opieki i pomocy osób drugich. Szczególnie negatywny i traumatyczny 

w konsekwencji jest dla niej niedowład, w wyniku którego porusza się ona przy pomocy wózka inwalidzkiego. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony był ojciec dziewczynki  - sprawca wypadku zaproponowało kwotę 12 tys. zł tytułem odszkodowania.

W wyniku działań EuCo reprezentującego opiekunów poszkodowanej ubezpieczyciel przyznał na rzecz Oli łączną kwotę 366 769 zł.

To  obrazuje wyjątkową skuteczność działania EuCo, tak aby odszkodowania i zadośćuczynienia za cierpienia poszkodowanych były najwyższe z możliwych.

Skontaktuj się z Przedstawicielami EuCo 503 081 595 lub 501 549 556. 

Pomożemy odzyskać należne Ci pieniądze!