Regulamin serwisu internetowego AutoGratis.pl

Postanowienia ogólne

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Administrator – FHU Profis wydawca tygodnika „Autogratis” i właściciel serwisu „Autogratis.pl”  z siedzibą w Lipniak 8J, 20-050 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 946-001-39-60 oraz REGON 430294069. Dane kontaktowe Operatora: tel. +48 81 4444 333, adres poczty elektronicznej (email): kontakt@autogratis.pl.
 2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.autogratis.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie
 3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
 5. Reklamodawca – właściciel firmy zamieszczającej reklamę w serwisie Autogratis.pl Użytkownik, nie będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który korzysta z Serwisu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
 6. Kierowca – Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
 7. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie
 8. Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników
 9. Wizytówka Reklamodawcy – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela warsztatu, w tym jego dane adresowe, stworzona przez Operatora albo Użytkownika Serwisu. Wizytówka Reklamodawcy może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wyłącznie jednego miejsca (jednej lokalizacji), w którym Właściciel warsztatu prowadzi swoją działalność gospodarczą, w szczególności swój warsztat samochodowy.

§2 Informacje Ogólne

 1. Serwis stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją usług związanych z mechaniką pojazdową, blacharstwem, lakiernictwem samochodowym, sprzedażą części i akcesoriów do samochodów, świadczeniem innych usług i napraw związanych z pojazdami mechanicznymi, a także do osób będących nabywcami ww. towarów lub usług, a także zainteresowanych ich nabyciem. Jednakże Administrator w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Serwisu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Serwis stanowi wyłączną własność Administratora, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Kierowców.
 4. Korzystanie z Serwisu przez Reklamodawcę jest bezpłatne, chyba, że Reklamodawca zdecyduje się korzystać z usług określonych w Cenniku jako płatne.
 5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 6. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Administratorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Administratora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Administratora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Administratorowi lub innym podmiotom, od których Administrator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Administratora lub osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich.

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 1. Administrator zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze wulgarnym, bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób,  etc. Wszystkie komentarze zawierające treści niedozwolone zostaną usunięte z serwisu
 2. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
 3. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Administratora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać na podany adres mailowy wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Administratorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych. 

 §4 Usługi dostępne dla Reklamodawców

 1. Zakres usług dostępnych dla Reklamodawców został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Cennik, dostępnym w ramach Serwisu pod adresem: www.autogratis.pl i zależny jest od wybranego przez Reklamodawcę pakietu.
 2. Usługi świadczone dla Reklamodawców są bezpłatne, chyba że co innego wynika z Cennika.
 3. Dostęp do usług płatnych, objętych danym pakietem określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Reklamodawcy warsztatu po zapłacie miesięcznej lub rocznej opłaty abonamentowej za wybrany pakiet.
 4. Płatności miesięcznych albo rocznych opłat abonamentowych z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu, Reklamodawcy mogą dokonywać w następujący sposób:
  a. przelewem bankowym,
  b. gotówką.
 5. Reklamodawca, który w okresie korzystania z usług płatnych Serwisu dokonał zapłaty miesięcznej lub rocznej opłaty abonamentowej za kolejny miesiąc lub rok, będzie miał zapewniony dostęp do usług płatnych Serwisu zgodnie z pakietem, jaki opłacił. Wykupiony pakiet uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego pakietu lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Administratora. Na podstawie porozumienia Reklamodawcy oraz Administratora oraz za zapłatą odpowiedniej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej może nastąpić niezwłoczna zmiana pakietu na droższy, w takim przypadku do uprzednio uiszczonej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej należy dopłacić kwotę brakującą.
 6. Korzystanie z usług płatnych przez Reklamodawcę w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Administratora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 7. Reklamodawca, który zalogował się na swoim Profilu, może samodzielnie edytować treść Wizytówki Reklamodawcy, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów, o jakich mowa jest w § 1 ust. 10 zdane drugie niniejszego Regulaminu. Administrator jest uprawniony, choć nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Reklamodawcy celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Reklamodawcy lub spełnia ona wymagania określone w § 1 ust. 10 zdanie drugie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Administrator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Reklamodawcy z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Administratora.

§5 Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji w Serwisie

 1. Użytkownik może korzystać z informacji zawartych na stronie w następującym zakresie: przeglądanie zawartości serwisu (aktualności, porady, wizytówki Reklamodawców), korzystanie z wyszukiwarki firm związanych z motoryzacją, dodawanie komentarzy.
 2. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia w Serwisie komentarza dotyczącego usług świadczonych przez danego Reklamodawcę wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z usług tego Reklamodawcy.
 3. Użytkownik w polu komentarza wpisuje treść komentarza, następnie podaje nik/imię

§6 Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie

 1. Serwis internetowy autogratis.pl umożliwia bezpłatne założenie konta poprzez formularz rejestracyjny. Usługa prowadzenia konta w serwisie rozpoczyna się w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego, po kliknięciu przycisku "Zarejestruj". Zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia konta następuje z chwilą przesłania administracji serwisu przez osobę posiadającą konto prośby o usunięcie konta.
 2. Zarejestrowani użytkownicy mogą nieodpłatnie publikować ogłoszenia sprzedaży samochodów. Usługa publikacji ogłoszenia rozpoczyna się z chwilą wypełnienia formularza ogłoszeniowego i kliknięciu przycisku "publikuj". Dane podane przez użytkownika w ogłoszeniu będą publikowane są przez okres dwóch tygodni. Użytkownik może w każdej chwili usunąć ogłoszenie z serwisu.

§7 Własne Treści

 1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Administratorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym
 2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
  a. korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Administratora;
  b. dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
  c.
  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
  d. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Administratora

§8 Rozwiązanie umowy i usunięcie wizytówki reklamodawcy.

 1. W przypadku rozwiązania umowy przez Reklamodawcę (przedsiębiorcę), uiszczona miesięczne albo roczna opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi. Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Administratora do usunięcia Wizytówki danego Reklamodawcy, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.
 2. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu, za wyjątkiem usług, o których mowa w §5

§9 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą adresu poczty elektronicznej, listownie na adres Administratora lub osobiście w siedzibie firmy, o których mowa w §1 ust. 1.
 3. Administrator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.
 5. Jeżeli Administrator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Kierowcy, Kierowca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Kierowca może według swojego wyboru w szczególności:
  a. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  c. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Kierowcy może wystąpić do Administratora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Kierowcy wytoczyć powództwo przeciwko Administratorowi
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kierowcę z określonych w pkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów

§10 Punktacja

Punkty dla Reklamodawcy przyznawane są w następujących przypadkach:

 1. Wyświetlenie Wizytówki Reklamodawcy 1pkt. Przy czym z jednego IP liczy się tylko jedno wyświetlenie dziennie.
 2. Dodanie komentarza dla danego Reklamodawcy. Ilość punktów równa jest ilości gwiazdek pomniejszonej o 1 dla każdej z kategorii ocen. Dla przykładu: jeśli firma otrzyma w każdej kategorii 5 gwiazdek, zostanie jej przyznane 20 punktów. Jeśli firma zostanie oceniona negatywnie i w każdej kategorii otrzyma po 1 gwiazdce to za każdą kategorię otrzyma (minus) -1 pkt czyli w sumie (minus) -5 pkt. Podobnie jak w przypadku wizyty punkty przyznawane są tylko dla jednego komentarza dziennie z jednego adresu IP.
 3. Reklamodawca otrzymuje 1 pkt za każdy dzień istnienia w serwisie.
 4. Punkty przyznawane uznaniowo przez administratora:
  a. Za każde wydane 20zł w firmie Profis Reklamodawca otrzymuje 1 pkt (wydruki, banery, gadżety reklamowe, ramki pod tablice rejestracyjne, ogłoszenie w gazecie Auto-Gratis.

§11 Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu.
 2. Wobec Użytkowników będących Reklamodawcami zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu.

§12 Prawo i właściwość sądu

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie nie dojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
 3. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności Kierowców.

§13 Cennik

1. Moduł złoty - gwarancja wysokiego miejsca Reklamodawcy (firmy) w wyszukiwaniu na portalu www.autogratis.pl, wizytówka/baner graficzny na stronie głównej portalu, możliwość uzyskiwania punktów wg rozdziału §10 regulaminu portalu, reklama w wersji papierowej (gazeta AutoGratis) moduł w pełnym kolorze. 200zł /mc + VAT (23%) 

2. Zwykły wpis płatny - możliwość uzyskiwania punktów wg rozdziału §10 regulaminu portalu, pozycjonowanie na podstawie uzyskanych punktów, reklama w wersji papierowej (gazeta AutoGratis) moduł dwukolorowy (niebiesko - biały). 100zł/mc + VAT (23%)

3. Wpis bezpłatny - brak pozycjonowania, nie obowiązuje rozdział §10 regulaminu portalu. Reklamodawca zobowiązuje się do udostępnienia miejsca zewnętrznego na baner (1x2m) reklamujący portal autogratis.pl, miejsca wewnętrznego na plakat (1x0,5m) reklamujący portal, oraz naklejkę (0,1x0,15m) na drzwiach lub kontuarze.