Kategorie artykułów

CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE ZA KOLIZJĘ ZE ZWIERZĘCIEM – KTO ZA NIE ZAPŁACI?CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE ZA KOLIZJĘ ZE ZWIERZĘCIEM – KTO ZA NIE ZAPŁACI?

Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt zdarzają się coraz częściej. Są równie groźne, jak te 
w których uczestniczy inne auto. Wybiegający na drogę jeleń, dzik lub krowa, sprawia kierowcom niewiele mniej stresu niż inne niebezpieczne zdarzenia na drodze. Jeżeli dojdzie do takiej kolizji warto pamiętać o wezwaniu odpowiednich służb tj. pomocy medycznej, jeśli kierowca lub pasażer odniósł jakiekolwiek obrażenia i zawsze Policji.

Odpowiedzialność za zaistniałą szkodę, co do zasady powinien ponieść ubezpieczyciel OC podmiotu, który zarządza terenami, na których doszło do wypadku, np. nadleśnictwo lub ubezpieczyciel właściciela zwierzęcia, które przyczyniło się do szkody. Jednak w praktyce nie jest to wcale takie łatwe. Jeżeli zależy nam na szybkiej i bezproblemowej wypłacie odszkodowania, powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu AC, którym objęte są wszystkie szkody pojazdu wskutek kolizji lub wypadku ze zwierzętami leśnymi lub hodowlanymi.

Aby uzyskać jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze ważnym jest aby udowodnić związek przyczynowo – skutkowy miedzy zaniedbaniem podmiotu odpowiedzialnego (np. nadleśnictwa, zarządcy drogi, właściciela gospodarstwa rolnego), a powstaniem szkody. 

O ile łatwiej taki związek wykazać w przypadku wypadku ze zwierzęciem hodowlanym (wniosek
o wypłatę roszczeń zgłasza się do ubezpieczyciela OC rolnika), w spotkani z dziką zwierzyną, sytuacja staje się bardziej skomplikowana.

Starasz się o odszkodowanie? Upewnij się, ...

Czy na drodze stał znak?

Obecność znaku ostrzegawczego A18 b „zwierzęta dzikie” ma kluczowe znaczenie na wypłatę odszkodowania. Ostrzega on przed możliwością napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę (lasy z dużą ilością zwierzyny, szlaki wędrówek zwierząt). Jeżeli droga, na której doszło do wypadku była oznakowana, musimy się liczyć z tym iż uzyskanie odszkodowania może być wręcz niemożliwe. Jeżeli znaku nie było szanse są większe, aczkolwiek koniecznym jest aby odpowiednio uzasadnić powstanie szkody
i odpowiedzialność podmiotu, który ma Nam wypłacić odszkodowanie.

Czy było polowanie?

Jeżeli na terenach przy których doszło do kolizji, w dniu wypadku koło łowieckie organizowało polowanie. Za poniesione szkody odpowie organizator polowania albo Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa.

Nie było znaku ani polowania, co wtedy?

W takiej sytuacji możemy wystąpić o wypłatę odszkodowania do zarządcy drogi, na której doszło do wypadku lub odpowiedniego podmiotu, który sprawuje opiekę nad dziką zwierzyną na tym terenie. Gdy nie ma odpowiednich znaków na drodze, podmiotem tym jest jej właściciel – gmina, starostwo powiatowe, zarząd województwa czy Skarb Państwa. Ten ostatni odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte ochroną przez cały rok. Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Musimy jednak wykazać, iż do zdarzenia doszło wskutek zaniedbania jednego z tych podmiotów lub złego oznakowania drogi. Koniecznie trzeba zebrać dowody potwierdzające powstanie szkody. Wezwać policję, zrobić dokumentację fotograficzną, ustalić dane świadków oraz zebrać informacje że na tym terenie dochodziło wcześniej do licznych kolizji/wypadków z udziałem dzikich zwierząt. 

Co z odszkodowaniem dla pasażera, który jechał ze sprawcą wypadku?

W sytuacji, gdy w zdarzeniu drogowym z udziałem zwierzyny poszkodowany został pasażer, ubezpieczyciel OC nie będzie negował swojej odpowiedzialności i takiej osobie odszkodowanie
z OC sprawcy pojazdu
 zostanie wypłacone. Sprawcą wypadku jest w tym przypadku kierujący, który nie otrzyma odszkodowania z OC pojazdu.

Europejskie Centrum Odszkodowań, także zajmuje się takimi szkodami.

Skontaktuj się z Przedstawicielami EuCo, tel. 503 081 595 lub 501 549 556.